I. Postanowienie ogólne

1

Niniejszy Regulamin określa zasady posługiwania się portalem internetowym Odyseusz, którego właścicielem jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych, al. Szucha 23, 00-580 Warszawa, zwane dalej „MSZ”.

2

Przez użyte w treści niniejszego Regulaminu wyrażenie:

 1. formularz rejestracyjny – rozumie się formularz zawierający dane, który wypełnia użytkownik podczas procesu rejestracji.
 2. portal – rozumie się portal internetowy Odyseusz dostępny za pośrednictwem sieci Internet, umożliwiający rejestrację obywateli polskich w bazach danych serwisu w celu zgłoszenia swojego pobytu za granicą.
 3. użytkownik – rozumie się przez to obywatela polskiego korzystającego z portalu.

II. Korzystanie z Portalu

3

 1. Portal dostępny jest dla każdego użytkownika.
 2. Korzystanie z portalu jest nieodpłatne. Postanowienie to nie dotyczy kosztów usług telekomunikacyjnych związanych z korzystaniem z portalu.
 3. Zgłoszenie pobytu jest dobrowolne.
 4. Poprzez przystąpienie do korzystania z portalu użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

4

W celu uzyskania dostępu do funkcji portalu użytkownik zobowiązany jest do:

 1. zaakceptowania warunków Regulaminu,
 2. prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego,
 3. przesłania formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną do MSZ.

5

 1. Przesyłając formularz rejestracyjny, użytkownik potwierdza zgodność danych w nim zawartych ze stanem faktycznym. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są przez MSZ zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji zadań, do których został utworzony portal.
 2. Podając dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Użytkownik, który założył konto w portalu, ma prawo do wglądu do dotychczasowych danych oraz do ich poprawiania.

6

MSZ zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania użytkownika.

III. Zastrzeżenia prawne

7

MSZ nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach portalu, jak również za skutki podjętych na ich podstawie decyzji.

8

 1. MSZ zastrzega sobie prawo do decydowania o zawartości portalu, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, zawieszenia lub wycofania danego elementu portalu.
 2. MSZ uprawniony jest do zaprzestania udostępniania portalu bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie użytkowników.

9

MSZ nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie, komentarze rozpowszechniane przez użytkowników oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń, które pozostają poza kontrolą MSZ, a w szczególności nie odpowiada za naruszenie przez użytkowników praw osób trzecich oraz obowiązujących przepisów.

10

 1. Wszelkie nazwy i znaki firmowe występujące w portalu podlegają ochronie.
 2. O ile nie zaznaczono inaczej, portal oraz jego zawartość objęte są ochroną wynikającą z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody MSZ i jedynie we wskazanym zakresie.

IV. Zastrzeżenia techniczne

11

 1. MSZ nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.
 2. MSZ nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemów transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 3. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od MSZ, może on czasowo ograniczyć dostęp do portalu przez okres, jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. W takim wypadku MSZ nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności portalu.

V. Postanowienia końcowe

12

MSZ zastrzega sobie prawo do usunięcia danych użytkownika w przypadku naruszenia przez niego postanowień obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu.

13

 1. Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane przez MSZ będą zamieszczane w Portalu.
 2. Zmiany do Regulaminu są wiążące od momentu ich zamieszczenia w Portalu.

14

Prawa i obowiązki użytkownika nie podlegają przeniesieniu na osobę trzecią.

15

Regulamin będzie interpretowany w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem polskim.